• Daily Prayers

 • Today's Prayer Timetable

  Begins Jama'ah
  Fajr 5:50 6:10
  Zuhr 11:50 12:20
  Asr 2:11 2:30
  Magrib 4:29 4:29
  Isha 5:51 7:00
  Juma 1:00 1:00